Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ     Δ Ρ Α Γ Ο Υ Μ Η Σ

Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 44,

546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ 2310251110 / Κ 6974113355

Photography by Χρόνης Σπανός  http://chronisspanos.com

©2019 by ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ