ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.jpg

Δημοσιεύσεις | Επιστημονικά περιοδικά

 1. Potter S, Trickey A, Rattay T, O'Connell RL, Dave R, Baker E, Whisker L, Skillman J, Gardiner MD, Macmillan RD, Holcombe C; Dragoumis D; TeaM and iBRA-2 Steering Groups, Breast Reconstruction Research Collaborative, Mammary Fold Academic and Research Collaborative. Therapeutic mammaplasty is a safe and effective alternative to mastectomy with or without immediate breast reconstruction. Br J Surg. 2020 Feb 19. doi: 10.1002/bjs.11468. PMID:32073654 (IF: 5.899) 

 2. Mastectomy Decisions Audit (MasDA) Collaborative, on behalf of the West Midlands Research Collaborative. Dragoumis D; Multicentre observational study evaluating recommendations for mastectomy by multidisciplinary teams. Br J Surg. 2019 Nov 5. doi: 10.1002/bjs.11383. PMID:31691270 (IF: 5.899) 

 3. O'Connell RL, Rattay T, Dave RV, Trickey A, Skillman J, Barnes NLP, Gardiner M, Harnett A, Potter S, Holcombe C; Dragoumis D; iBRA-2 Steering Group; Breast Reconstruction Research Collaborative. The impact of immediate breast reconstruction on the time to delivery of adjuvant therapy: the iBRA-2 study. Br J Cancer. 2019 Apr;120(9):883-89 PMID: 30923359 (IF: 5.922)

 4. O'Connell RL, Baker E, Trickey A, Rattay T, Whisker L, Macmillan RD, Potter S, Dragoumis D; TeaM Steering Group; Mammary Fold Academic and Research Collaborative. Current practice and short-term outcomes of therapeutic mammaplasty in the international TeaM multicentre prospective cohort study. Br J Surg. 2018 Dec; 105(13):1778-1792 PMID: 30132807 (IF: 5.899) 

 5. Atmatzidis S, Chatzimavroudis G, Dragoumis D, Katsiba D, Makris J, Atmatzidis K. "Double bubble" sign: an uncommon radiologic manifestation of a metastatic lobular carcinoma of the breast to retroperitoneum. Breast J. 2013 Sep-Oct; 19(5):542-3. PMID: 23848278 (IF: 1.920)

 6. Dragoumis D, Desiris K, Kyropoulou A, Malandri M, Assimaki A, Tsiftsoglou A. Hemangiopericytoma/solitary fibrous tumor of pectoralis major muscle mimicking a breast mass. Int J Surg Case Rep. 2013; 4(3):338-41. PMID: 23416503

 7. Dragoumis DM, Assimaki AS, Tsiftsoglou AP. Pure mucinous carcinoma with axillary lymph node metastasis in a male breast. Breast Cancer. 2012 Oct; 19(4):365-8. PMID: 19756925 (IF: 1.170)

 8. Atmatzidis S, Chatzimavroudis G, Dragoumis D, Tsiaousis P, Patsas A, Atmatzidis K. Gastric schwannoma: a case report and literature review. Hippokratia. 2012 Jul; 16(3):280-2. PMID: 23935300 (IF: 0.560)

 9. Dragoumis DM, Boudalaki ES, Assimaki AS, Tsiftsoglou AP. Pulmonary hamartoma masquerading lung metastasis in a woman with inflammatory breast cancer. Breast J. 2012 Sep; 18(5):486-8. PMID: 22882690 (IF: 1.920)

 10. Dragoumis DM, Kyropoulou AN, Desiris KI, Assimaki AS, Tsiftsoglou AP. Breast tumour as the first manifestation of extramedullary relapse of Philadelphia positive (Ph+) acute lymphoblastic leukemia. Breast Dis. 2011-2012; 33(4):171-6. PMID: 23089808

 11. Dragoumis DM, Katsohi LA, Amplianitis IK, Tsiftsoglou AP. Late local recurrence of dermatofibrosarcoma protuberans in the skin of female breast. World J Surg Oncol. 2010 Jun 3; 8:48. PMID: 20525288 (IF: 1.750)

 12. Papaziogas B, Koutelidakis J, Dragoumis D, Atmatzidis S, Giakoustidis A, Atmatzidis K. Perforated jejunal diverticulum presenting as acute abdomen. Chirurgia (Bucur). 2010 Jan-Feb; 105(1):119-21. PMID: 20405692 (IF: 0.670)

 13. Galanis I, Dragoumis D, Kalogirou T, Lakis S, Kotakidou R, Atmatzidis K. Spontaneous perforation of solitary ulcer of transverse colon. Indian J Pathol Microbiol. 2010 Jan-Mar; 53(1):138-40. PMID: 20090246 (IF: 0.522)

 14. Galanis I, Dragoumis D, Tsolakis M, Zarampoukas K, Zarampoukas T, Atmatzidis K. Obstructive ileus due to a giant fibroepithelial polyp of the anus. World J Gastroenterol. 2009 Aug 7; 15(29):3687-90. PMID: 19653351 (IF: 2.848)

 15. Galanis IN, Dragoumis DM, Christopoulos PN, Galanis NN, Atmatzidis KS. Giant villous adenoma and McKittrick-Wheelock syndrome in an incarcerated rectal prolapse. Colorectal Dis. 2010 Apr; 12(4):382-4. PMID: 19220372 (IF: 2.452)

 16. Dragoumis D, Atmatzidis S, Chatzimavroudis G, Lakis S, Panagiotopoulou K, Atmatzidis K. Benign spindle cell tumor not otherwise specified (NOS) in a male breast. Int J Surg Pathol. 2010 Dec; 18(6):575-9. PMID: 19064588 (IF: 0.782)

 17. Koutelidakis I, Dragoumis D, Papaziogas B, Patsas A, Katsougianopoulos A, Atmatzidis S, Atmatzidis K. Gastric perforation and death after the insertion of intragastric balloon. Obes Surg. 2009 Mar; 19(3):393-6. PMID: 18836786 (IF: 3.346)

 18. Dragoumis DM, Assimaki AS, Tsiftsoglou AP. Solid variant of a pure intracystic papillary carcinoma of the breast: case report. Eur J Gynaecol Oncol. 2008; 29(5):545-7. PMID: 19051833 (IF: 0.580)

 19. Dragoumis D, Bimpa K, Assimaki A, Tsiftsoglou A. Primary osteogenic sarcoma of the breast. Singapore Med J. 2008 Nov; 49(11): e315-7. PMID: 19037539 (IF: 0.570)

 20. Dragoumis DM, Tsiftsoglou AP, Assimaki AS. Pulmonary sarcoidosis simulating metastatic breast cancer. J Cancer Res Ther. 2008 Jul-Sep; 4(3):134-6. PMID: 18923207 (IF: 0.777)

 21. Dragoumis DM, Tsiftsoglou AP, Sikou AD, Assimaki AS. Axillary lymph node metastases as the sole clinical site of occult breast carcinoma. J Coll Physicians Surg Pak. 2008 Aug; 18(8): 517-9. PMID: 18798593 (IF: 0.340)

 22. Dragoumis DM, Tsiftsoglou AP. Intracystic papillary carcinoma associated with ductal carcinoma in situ in a male breast. J Postgrad Med. 2008 Jan-Mar; 54(1):39-40. PMID: 18296806 (IF: 1.014)

 23. Papaziogas B, Dragoumis D, Tsiaousis P, Giakoustidis D, Atmatzidis S, Sarlis G, Atmatzidis K. Primary torsion of the greater omentum. An obscure and unusual cause of acute abdomen. Chirurgia (Bucur). 2007 Jan-Feb; 102(1):95-8. PMID: 17410738 (IF: 0.670)

 24. Papaziogas B, Lazaridis C, Souparis A, Koutelidakis I, Grigoriou M, Dragoumis D, Atmatzidis K. Idiopathic hypertrophic pyloric stenosis combined with left paraduodenal hernia in an adult. Med Princ Pract. 2007; 16(2):151-4. PMID: 17303953 (IF: 1.159)

 25. Papaziogas B, Katsikas B, Psaralexis K, Makris J, Chatzimavroudis G, Tsiaousis R, Dragoumis D, Radopoulos K, Panagiotopoulou K, Atmatzidis K. Adrenal pseudocyst presenting as acute abdomen during pregnancy. Acta Chir Belg. 2006 Nov-Dec; 106(6):722-5. PMID: 17290707 (IF 0.410) 

 26. Koutelidakis J, Chatzimavroudis G, Papaziogas B, Grigoriou M, Dragoumis D, Alexandrakis A, Atmatzidis K. The predictive value of white blood cell count and C-reactive protein in the diagnosis of acute appendicitis. Surg Chronicles. 2006 Jul; 11(3):270-276. 

 27. Dragoumis D, Makris J. Gynaecomastia. Surg Chronicles. 2009 Apr; 14(2):73-83.

 28. Dragoumis D, Assimaki A, Tsiftsoglou A. Hamartoma of the Breast. An uncommon benign tumor. Amer J Case Rep. 2008 Mar; 9:125-128.

 29. Papaziogas V, Chatzimavroudis G, Koutelidakis J, Dragoumis D, Atmatzidis S, Atmatzidis K. Comparative study between Mayo and tension-free mesh technique for the repair of umbilical hernia. Surg Chronicles. 2007 Jul; 12(3):249-253.

 30. Papaziogas B, Koutelidakis I, Chatzimavroudis G, Grigoriou M, Tsiaousis P, Dragoumis D, Giakoustidis A, Atmatzidis, K. Mesh vs non-mesh repair of Strangulated Femoral Hernia. A comparative study. Surg Chronicles. 2007 Jan; 12(1):45-50.

 31. Papaziogas B, Psaralexis K, Tsiaousis P, Dragoumis D, Papadopoulos E, Atmatzidis K. Dirophilariasis of the subcutaneous tissue. Surg Chronicles. 2006 Apr; 11(2):162-166.

 32. Pavlidis T, Dragoumis D, Chatzimavroudis G, Papadopoulos E, Papageorgiou T, Tahtsi M, Atmatzidis K. Current management of Spigelian hernia. Surg Chronicles. 2005 Apr; 10(2):100-104.

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις| Διεθνή συνέδρια

 1. Dragoumis D, Al-Attar M, Valassiadou K. Versatility of Chest Wall Perforator Flaps (CWPF) and Radiological Findings at follow up. (Αναρτημένη):  7th Panhellenic Conference of Greek Breast Surgical Society, 1-3.11.2019 in Athens, Greece

 2. Mistriotis G, Dragoumis D, Bains S, Valassiadou K. Breast Conserving Surgery for DCIS (Ductal Carcinoma in Situ of the breast) - Experience in University Hospitals Leicester NHS Trust 1997-2009. (Αναρτημένη): International Surgical Congress of the Association of Surgeons of Great Britain and Ireland, 3-5.05.2017 in Glasgow, Scotland

 3. Dragoumis D. Clinical debate on post mastectomy and regional radiotherapy. (Εισήγηση -προσκεκλημένος ομιλητής): ESSO (European Society of Surgical Oncology) 1st Advanced Breast Course, 16-19.09.2012 in Valencia, Spain

 4. Dragoumis D, Desiris K, Christopoulos P, Assimaki A, Tsiftsoglou A. Prognostic role of preoperative serum CA15.3 and its association with clinicopathological parameters. (Αναρτημένη): 8th European Breast Cancer Conference, 21-24.03.2012 in Vienna, Austria

 5. Desiris K, Dragoumis D, Assimaki A, Tsiftsoglou A. Very young women (<35 years) with primary breast cancer; a single institution retrospective analysis (2005-2009) (Αναρτημένη): 8th European Breast Cancer Conference, 21-24.03.2012 in Vienna, Austria

 6. Papaziogas B, Koutelidakis I, Kanistras C, Dragoumis D, Giakoustidis A, Christopoulos P, Atmatzidis S, Atmatzidis K. Laparoscopic 'Second-Look' in the management of acute mesenteric ischemia. (Αναρτημένη): 18th International Congress of the EAES, 14-19.06.2010 in Geneva, Switzerland

 7. Dragoumis D, Tsiftsoglou A, Mourgela A, Assimaki A. Triple negative breast cancer: Retrospective analysis of clinicopathological features from a single institution (2005-2008). (Αναρτημένη): 7th European Breast Cancer Conference, 24-27.03.2010 in Barcelona, Spain

 8. Tsiftsoglou A, Dragoumis D, Mourgela A, Assimaki A. Her2/neu receptor positivity and its correlation with other prognostic and predictive factors of breast cancer (Αναρτημένη):  7th European Breast Cancer Conference, 24-27.03.2010 in Barcelona, Spain

 9. Chatzimavroudis G, Dragoumis D, Christopoulos P, Atmatzidis S, Louizos A, Atmatzidis K. Incarcerated femoral hernia containing fallopian tube: an extremely rare case report. (Προφορική):  13th Surgical Week, 26-31.07.2009 in Chalkidiki, Greece

 10. Papaziogas B, Koutelidakis I, Chatzimavroudis G, Kogia E, Dragoumis D, Kanistras C, Atmatzidis K. Chronic pain after open groin hernia repair. (Προφορική): 19th Congress of European Hernia Society, 6-9.05.2007 in Athens, Greece 

 11. Koutelidakis J, Papaziogas B, Chatzimavroudis G, Makris J, Grigoriou M, Dragoumis D, Atmatzidis K. The predictive value of white blood cell count and C-reactive protein in the diagnosis of acute appendicitis. (Προφορική):  19th European Congress on Surgical Infections, 25-28.05.2006 in Athens, Greece

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις | Ελληνικά συνέδρια

 1. Παπαζιώγας Β, Τσιαούσης Π, Νέδιος Σ, Ξιφαρά Α, Δραγούμης Δ, Παπαδόπουλος Ε, Ατματζίδης Κ. Η Χειρουργική Αντιμετώπιση Της Διάτρησης Του Γαστροδωδεκαδακτυλικού Έλκους. Εμπειρία Μιας 25ετίας. Β’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε: 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2004

 2. Παυλίδης Θ, Χατζημαυρουδής Γ, Δραγούμης Δ, Παπαδόπουλος Ε, Παπαγεωργίου Θ, Ταχτσή Μ, Ατματζίδης Κ. Σύγχρονη Αντιμετώπιση Κήλης Spiegel. Β’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε: 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2004

 3. Παπαζιώγας Β, Ψαραλέξης Κ, Τσιαούσης Π, Δραγούμης Δ, Παπαδόπουλος Ε, Ατματζίδης Κ. Παρουσίαση Δυο Ασυνηθών Περιστατικών Υποδόριας Διροφιλαρίασης. Β’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε: 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2004

 4. Παπαζιώγας Β., Σούπαρης Α., Αλεξανδράκης Α., Κουτελιδάκης Ι., Οικονόμου Β., Χατζημαυρουδής Γ., Δραγούμης Δ., Κόγια Ε., Ατματζίδης Κ. Η Χειρουργική Αντιμετώπιση Της Οξείας Απόφραξης Του Αριστερού Κόλου. Β’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου - Πρωκτού, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2005

 5. Κουτελιδάκης Ι, Δραγούμης Δ, Δικμάνη Κ, Τσουλκάνη Α, Ατματζίδης Κ. Μεταστατικό Καρκινοειδές Λεπτού Εντέρου. Σπάνια Περίπτωση. Β’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε: 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2005

 6. Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Χατζημαυρουδής Γ., Γρηγορίου Μ., Δραγούμης Δ., Κόγια Ε., Μακρής Ι., Ατματζίδης Κ. Συνύπαρξη Αδενοκαρκινώματος Του Κόλου Και Χολαγγειοκαρκινώματος. Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ανακοινώθηκε: 7ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας, Αλεξανδρούπολη, Οκτώβριος 2005

 7. Χατζημαυρουδής Γ., Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Δραγούμης Δ., Ατματζίδης Κ. Σύγχρονη Εμφάνιση Αδενοκαρκινώματος Και Στρωματικού Όγκου Του Στομάχου: Παρουσίαση Περιστατικού. Β' Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα, Νοέμβριος 2005

 8. Σούπαρης Α, Κουτελιδάκης Ι, Δραγούμης Δ, Χατζημαυρουδής Γ, Κανιστράς Χ, Καρακατσάνης Β*, Ατματζίδης Κ. Λοίμωξη Χειρουργικού Τραύματος από Morganella Morganii Σε έδαφος Κοινής Πέμφιγας. Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,* Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδίσιων & Δερματικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005

 9. Κουτελιδάκης Ι, Παπαζιώγας Β, Χατζημαυρουδής Γ, Δραγούμης Δ, Γρηγορίου Μ, Ατματζίδης Κ. Προγνωστική Σημασία Των Προεγχειρητικών Τιμών Των Λευκών Αιμοσφαιρίων Και Της C-Αντιδρώσας Πρωτεΐνης Στη Διάγνωση Της Οξείας Σκωληκοειδίτιδας. Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.,  ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς». Ανακοινώθηκε: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005

 10. Παπαζιώγας Β., Δραγούμης Δ.,  Γιακουστίδης Α., Ατματζίδης Κ. Πρωτοπαθής Συστροφή Επιπλοου Ως Αίτιο Οξείας Κοιλίας. Β’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. « Γ. Γεννηματάς ». Ανακοινώθηκε: 21ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Μάρτιος-Απρίλιος 2006

 11. Σύρμος Ν., Δραγούμης Δ., Καπουτζής Ν., Τελεβάντος Α., Καπουτζής Π. Η Αντιμετώπιση Της Βουβωνοκήλης Σε Επαρχιακό Νοσοκομείο. Χειρουργική Κλινική – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Γουμένισσας. Ανακοινώθηκε: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κήλης, Μάρτιος 2006

 12. Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Χατζημαυρουδής Γ., Δραγούμης Δ., Κόγια Ε., Μακρής Ι., Ατματζίδης Κ. Παράγοντες Κινδύνου Υποτροπής Της Βουβωνοκήλης μετά από Πλαστική Αποκατάσταση  Με Πλέγμα Πολυπροπυλενίου. Β’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. « Γ. Γεννηματάς ». Ανακοινώθηκε: 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2006

 13. Γαλάνης Ι, Δραγούμης Δ, Χατζημαυρουδής Γ, Χριστοφοράκης Χ, Πατσάς Α, Ατματζίδης Κ. Η Ενδοαυλική Διασωλήνωση Του Λεπτού Εντέρου Ως Μέθοδος Πρόληψης Υποτροπιάζοντος Συμφυτικού Ειλεού: Προοπτική Μελέτη. Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ανακοινώθηκε: 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2006

 14. Γαλάνης Ι, Τσιαούσης Π., Δραγούμης Δ., Κανιστράς Χ., Σούπαρης Α., Ατματζίδης Κ.. Συγκριτικά Αποτελέσματα Των Νέων Μεθόδων Για Την Αντιμετώπιση Της Αιμορροειδοπάθειας. Προοπτική, Τυχαιοποιημένη Μελέτη. Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ανακοινώθηκε: 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2006

 15. Πατσάς Α., Κουτελιδάκης Ι., Δραγούμης Δ., Κατσουγιαννόπουλος Α., Γιακουστίδης Α., Λαζαρίδης Χ., Ατματζίδης Κ. Διάτρηση Στομάχου Έπειτα Από Τοποθέτηση Ενδογαστρικού Μπαλονιού Για Τη Θεραπεία Της Νοσογόνου Παχυσαρκίας. Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.  - Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ανακοινώθηκε: 22ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Απρίλιος 2007

 16. Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι.,. Χατζημαυρουδής Γ, Κόγια Ε., Δραγούμης Δ., Γούλα Χ., Λαζαρίδης Χ.,  Ατματζίδης Κ. Χρόνιο Άλγος μετά Από Ανοικτή Επέμβαση Αποκατάστασης Βουβωνοκήλης. Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ανακοινώθηκε: 22ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Απρίλιος 2007

 17. Κουτελιδάκης Ι. 1, Παπαζιώγας Β. 1, Χατζημαυρουδής Γ. 1, Δραγούμης Δ.,1, Κυπραίου Μ. 2, Κανιστράς Χ. 1, Τσιαούσης Π. 1, Μακρής Ι.1, Ατματζίδης Κ. 1. Η Παρουσία Βακτηριακού Στελέχους Στην Περιτοναϊκή Κοιλότητα Ως Επιβαρυντικού Παράγοντα Στην Εμφάνιση Της Οξείας Σκωληκοειδίτιδας. 1Β΄Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. - 2Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» . Ανακοινώθηκε: 22ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Απρίλιος 2007

 18. Σούπαρης Α., Δραγούμης Δ., Σάρλης Γ., Τσιαούσης Π, Χριστοφοράκης Χ., Γκομώλης Α., Λαζαρίδης Χ, Ατματζίδης Κ. Διάτρηση Εκκολπώματος Σε Έδαφος Πολλαπλής Εκκολπωμάτωσης Νήστιδας: Σπάνια Αιτία Οξείας Κοιλίας. Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ανακοινώθηκε: 22ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Απρίλιος 2007

 19. Χαραλαμπίδης Δ., Παπαϊωάννου Κ., Χατζημαυρουδής Γ., Δραγούμης Δ., Κουτελιδάκης Ι., Ατματζίδης Κ. Προγνωστική Αξία Των Λευκών Αιμοσφαιρίων, Της Γαλακτικής Δεϋδρογενασης και της Αμυλάσης Του Αίματος Στον Καθορισμό Της Βαρύτητας Του Αποφρακτικού Ειλεού. Β΄ Χειρουργική Κλινική - Ιατρική Σχολή Του Α.Π.Θ. Ανακοινώθηκε: 13ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2007

 20. Παπαζιώγας B., Κουτελιδάκης Ι., Δραγούμης Δ., Τσιαούσης Π., Ηλιάδου Μ.*, Ατματζίδης Κ. Αδενοκαρκίνωμα Ελικώδους Εντέρου:  Αναδρομική Μελέτη 35 Ετών. Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., * Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ανακοινώθηκε: 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2007

 21. Δραγούμης Δ, Μπίμπα Κ, Τσιφτσόγλου Ά. Πρωτοπαθές Οστεοσάρκωμα Του Μαστού: Παρουσίαση Ενός Σπάνιου Περιστατικού. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα. Ανακοινώθηκε: 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2007

 22. Μπίμπα Κ, Δραγούμης Δ, Τσιφτσόγλου Ά. Αμάρτωμα Του Μαστού: Περιγραφή Ενός Σπάνιου Καλοήθους Νεοπλάσματος. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα. Ανακοινώθηκε: 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2007

 23. Κότελη Α(1), Τσιγγενέ Σ(1), Χατζηκακίδου Ν(1), Κουτελιδάκης Ι(2), Τσιαούσης Π(2), Δραγούμης Δ(2), Κριτή Μ(1), Ατματζίδης Κ(2). Μελέτη Της In Vitro Αντοχής Του P. Mirabilis στις Κεφαλοσπορίνες Τρίτης Γενιάς Και Την Πιπερασιλλίνη/ Ταζομπακτάμη. (1) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, (2) Β’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Ανακοινώθηκε: 10ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα, Δεκέμβριος 2007

 24. Δραγούμης Δ., Ασημάκη Α., Τσιφτσόγλου Ά. Ενδοκυστικό Θηλώδες Καρκίνωμα Του Μαστού Συμπαγούς Τύπου: Παρουσίαση Περιστατικού. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα. Ανακοινώθηκε: 23ο Βορειοελλαδικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008

 25. Δραγούμης Δ., Ασημάκη Α., Τσιφτσόγλου A. Ανδρικός Καρκίνος Μαστού: Αναδρομική Μελέτη 10 Ετών. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα. Ανακοινώθηκε: 23ο Βορειοελλαδικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008

 26. Παπαζιώγας Β., Πατσάς Α., Ψαραλέξης Κ., Γαλάνης Ι., Κουτελιδάκης Ι., Δραγούμης Δ., Γούλα Ο.,  Ατματζίδης Κ. Η Μέθοδος Της Ανοικτής Κοιλίας Στην Αντιμετώπιση Βαρέως Πασχόντων Ασθενών. Β’ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ανακοινώθηκε: 23ο Βορειοελλαδικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008

 27. Κωτακίδου Ρ., Λάκης Σ., Παναγιωτοπούλου Κ., Ηλιάδου Μ., Δραγούμης Δ*. Καλοήθης Ατρακτοκυτταρικός Όγκος Του Μαστού. Παρουσίαση Μιας Περίπτωσης Και Συζήτηση Της Διαφορικής Διάγνωσης. Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, *Β’ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ. Ανακοινώθηκε: 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Πάτρα, Μάιος 200

 28. Γαλάνης Ι1, Δραγούμης Δ1, Καλλέργης Ι1, Ιορδανίδου Ε1, Λάκης Σ2, Ατματζίδης Κ1. Αυτόματη Ρήξη Εγκάρσιου Κολου Σε έδαφος Μονήρους Επιφανειακού Έλκους: Παρουσίαση Ενός Σπάνιου Περιστατικού. 1Β΄ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς», 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς». Ανακοινώθηκε: 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2008

 29. Γαλάνης Ι1, Χριστόπουλος Π1, Δραγούμης Δ1, Χριστοφοράκης Χ1, Ηλιάδου Μ2, Ατματζίδης Κ1. Πρόπτωση Ορθού Σε έδαφος Ευμεγέθους Λαχνωτού Αδενώματος Με Συνοδό Σύνδρομο McKittrick-Wheelock: Παρουσίαση Ενός Σπάνιου Περιστατικού. 1Β΄ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» , 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς». Ανακοινώθηκε: 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2008

 30. Γαλάνης Ι1, Τσιούμα Γ1, Δραγούμης Δ1, Γούλα Χ1, Συμεωνίδης Π2, Χριστοφορίδης Ι2, Ατματζίδης Κωνσταντίνος1. Η Χρήση Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων Για Την Αποκατάσταση Σημαντικών Ιστικὠν Ελλειμμάτων Σε Διαβητικό Πόδι, μετἀ από Αλληλοδιάδοχη Προσβολή Και Επιμόλυνση Με Citrobacter Koseri: Παρουσίαση Ενός Σπάνιου Περιστατικού. 1 Β΄ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς». 2 Β΄Ορθοπαιδική κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς». Ανακοινώθηκε: 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2008

 31. Χατζημαυρουδής Γ, Δραγούμης Δ, Χριστοφοράκης Χ, Ατματζίδης Σ, Παπαζιώγας Β, Κουτελιδάκης Ι, Ατματζίδης Κ. Στρωματικοί Όγκοι Του Γαστρεντερικού Σωλήνα (GISTS): Αναδρομική Μελέτη 15 Ετών. Β΄ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ανακοινώθηκε: 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2008

 32. Κάτσικα Ε, Μαρκάκης Κ,  Μπεσλή Ι, Παρασχάκη Γ, Ατματζίδης Σ, Δραγούμης Δ, Τσιαούσης Π, Χατζημαυρουδής Γ, Ατματζίδης Κ. Η Επίδραση Του Είδους Της Παρηγορικής Επέμβασης Στην Επιβίωση Σε Ανεγχείρητο Καρκίνο Του Στομάχου. Β’ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς». Ανακοινώθηκε: 3η  Πανελλήνια Φοιτητική Συνάντηση, Χερσόνησος Κρήτης, Νοέμβριος 2008

 33. Δραγούμης Δ, Ασημάκη Α, Τσιφτσόγλου Ἁ. Αληθές Βλεννώδες Καρκίνωμα Σε Ανδρικό Μαστό: Παρουσίαση Περιστατικού. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα. Ανακοινώθηκε: 24ο Βορειοελλαδικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009

 34. Δραγούμης Δ, Τσιφτσόγλου Ἁ, Ασημάκη Α. Πνευμονική Σαρκοείδωση Μιμούμενη Μεταστατικό Καρκίνο Μαστού: Παρουσίαση Περιστατικού. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα. Ανακοινώθηκε: 24ο Βορειοελλαδικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009

 35. Δραγούμης Δ., Γκανάτσιος-Καραγιάννης Α., Μανογιαννάκη Α.Σ., Ατματζίδης Σ. , Μακρής Ι. Ο Ρόλος Των Σύγχρονων Επεμβατικών Τεχνικών Στη Διάγνωση Του Πρώιμου Καρκίνου Του Μαστού. Β’ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς». Ανακοινώθηκε: 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2009

 36. Τσολάκη Α., Τζίμα Έ., Δραγούμης Δ., Χριστόπουλος Π., Καλογήρου Θ., Ατματζίδης Σ. , Χατζημαυρουδής Γ., Ατματζίδης Κ. Προοπτική Μελέτη Της Συχνότητας Και Της Έντασης Του Χρόνιου Άλγους μετά από Ανοικτή Χειρουργική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης. Β΄ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς». Ανακοινώθηκε: 15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009

 37. Δραγούμης Δ, Μουργελά Α, Ασημάκη Α, Τσιφτσόγλου Ἁ. Συσχέτιση του Ιστολογικού Βαθμού Διαφοροποίησης Με Την Έκφραση Των Ορμονικών Υποδοχέων (ER, PgR) και της Πρωτεΐνης Her-2/Neu. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα. Ανακοινώθηκε: 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, Αθήνα, Απρίλιος 2009

 38. Δραγούμης Δ, Μουργελά Α, Ασημάκη Α, Τσιφτσόγλου Ἁ. Τριπλά Αρνητικός Καρκίνος Μαστού. Κλινικοπαθολογική Ανασκοπική Μελέτη 35 Περιπτώσεων. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα. Ανακοινώθηκε: 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, Αθήνα, Απρίλιος 2009

 39. Δραγούμης Δ., Κατσώχη Λ-Αικ., Αμπλιανίτης Ι.*, Τσιφτσόγλου Ά. Απώτερη Τοπική Υποτροπή Προέχοντος Δερματοϊνοσαρκώματος Μαστού: Παρουσίαση Περιστατικού. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα, *Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο». Ανακοινώθηκε:9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009

 40. Ατματζίδης Σ, Χατζημαυρουδής Γ., Τσιαούσης Π., Δραγούμης Δ., Πατσάς Α., Ατματζίδης Κ. Νευρίνωμα Του Στομάχου (Σβάννωμα). Περιγραφή Περίπτωσης. Β΄ Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. - Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε: 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009

 41. Παπαζιώγας Β, Κουτελιδάκης Ι, Κανιστράς Χ, Δραγούμης Δ, Γιακουστίδης Α, Χριστόπουλος Π, Ατματζίδης Κ. Η Θέση Της Λαπαροσκόπησης Ελέγχου (Second-Look Laparoscopy) Στην Οξεία Μεσεντέριο Ισχαιμία. Β’ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ανακοινώθηκε: 25ο Βορειοελλαδικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010

 42. Δραγούμης Δ, Ασημάκη Α, Τσιφτσόγλου Ἀ. Μασχαλιαία Κοκκιωματὠδης Λεμφαδενοπάθεια μετά από Αυξητική Μαστοπλαστική Με Ενθέματα Σιλικόνης (Silicone Lymphadenopathy): Παρουσίαση Περιστατικού. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα. Ανακοινώθηκε: 25ο Βορειοελλαδικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010

 43. Δραγούμης Δ, Μουργελά Α, Σίκου Α, Τσιφτσόγλου Α. Φυλλοειδείς Όγκοι Μαστού: Αναδρομική Κλινικοπαθολογική Μελέτη 21 Περιπτώσεων. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα. Ανακοινώθηκε: 25ο Βορειοελλαδικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010

 44. Δραγούμης Δ, Χριστοδούλου Κ, Ασημάκη Α, Τσιφτσόγλου Α. Διηθητικό Λοβιακό Καρκίνωμα Μαστού. Κλινικοπαθολογική Ανασκοπική Μελέτη 31 Περιπτώσεων. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα. Ανακοινώθηκε: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας Μαστού, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2010

 45. Δραγούμης Δ, Ασημάκη Α, Τσιφτσόγλου Α. Γαστρικές Μεταστάσεις από Λοβιακὀ Καρκίνωμα Μαστού. Παρουσίαση Περιστατικού. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Χειρουργικό Τμήμα. Ανακοινώθηκε: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας Μαστού, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2010

 46. Χατζημαυρουδής Γ, Παπαζιώγας Β, Ατματζίδης Σ, Δραγούμης Δ, Παππάς Ε, Ατματζίδης Κ. Οπισθοπεριτοναϊκο Απόστημα από Διαφυγόντες Λίθους μετά από Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή: Παρουσίαση Περιστατικού. Β΄ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ανακοινώθηκε: 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2010

 47. Χατζημαυρουδής Γ, Ατματζίδης Σ, Χριστόπουλος Π, Δραγούμης Δ, Παπαζιώγας Β, Κουτελιδάκης Ι, Γαλάνης Ι, Μακρής Ι, Ατματζίδης Κ. Συγκριτική Προοπτική Μελέτη Της Τεχνικής Lichtenstein Για Την Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης Με Τη Χρήση Πλέγματος Πολυπροπυλενίου Καθηλωμένου Με Ράμματα Και Αυτοστηριζόμενου Με Αγκτήρες Πλέγματος. Β΄ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ανακοινώθηκε: 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2010

 48. Χριστόπουλος Π1, Παπαζιώγας Β1, Κουτελιδάκης Ι1, Κοντοπούλου Κ2, Χατζημαυρουδής Γ1, Δραγούμης Δ1, Παππάς Ε1, Ατματζίδης Σ1, Μακρής Ι1, Ατματζίδης Κ1. Η Αντιμικροβιακή Δράση Της Λιδοκαϊνης Και Της Ροπιβακαϊνης Στη Λοίμωξη Χειρουργικού Τραύματος από E.Coli (Πειραματική Εργασία Σε Επίμυες) . 1 Β΄ Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ. – Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 2 Εργαστήριο Βιοιατρικής Γ.Ν.Θ Γ.Γεννηματάς. Ανακοινώθηκε: 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2010

 49. Δραγούμης Δ, Δεσίρης Κ, Κυροπούλου Κ*, Ασημάκη Α*, Τσιφτσόγλου Α. Μονήρης Ινώδης Όγκος  Μείζονος Θωρακικού Μυός Μιμούμενος Σύστοιχη Λεμφαδενική Μάζα. Κλινική «Άγιος Λουκάς», Τμήμα Μαστού, *Κλινική «Άγιος Λουκάς», Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Ανακοινώθηκε: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Καλαμάτα, Ιούνιος 2012

 50. Δραγούμης Δ, Δεσίρης Κ, Κυροπούλου Κ*, Ασημάκη Α*, Τσιφτσόγλου Α. Όγκος Μαστού Ως Πρώτη Εκδήλωση Εξωμυελικής Υποτροπής Β-Οξείας Λεμφοβλαστικής Λευχαιμίας Θετικής Για Χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας (Ph+ ΟΛΛ). Κλινική «Άγιος Λουκάς», Τμήμα Μαστού, *Κλινική «Άγιος Λουκάς», Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Ανακοινώθηκε: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Καλαμάτα, Ιούνιος 2012